Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân

Privacy


Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân, gevestigd aan Westerbuorren 21, 8851 GJ Tzummarum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

S. van der Mei-Bader
Westerbuorren 21
8851 GJ TZUMMARUM
Telefoon: 06-16523067
www.reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl

S. van der Mei-Bader is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân Hij/zij is te bereiken via: reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld nummer en datum vorig reanimatiediploma, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om reanimatietraining aan u te geven. Wij geven uw persoonsgegevens beperkt door aan de Nederlandse Reanimatie Raad en/of de Nederlandse Hartstichting ter inschrijving voor een training en het aanvragen van een reanimatiediploma.
 • Diensten op uw verzoek bij u af te leveren, bv. hulp bij het inschrijven en wijzigen van gegevens bij HartslagNU.
 • Het afhandelen van uw betaling voor een door u gevolgde training.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bv. om u erop te wijzen dat de geldigheid van uw diploma verloopt.
Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen voor alle gegevens zolang u dat wenselijk vindt. Eens per twee jaar vragen wij u of u geregistreerd wil blijven in ons systeem. Indien u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer mogen bewaren, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen uit ons bestand. Indien u geen antwoord geeft op de betreffende vraag, zullen wij uw gegevens binnen twee weken na de gestelde vraag verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden alleen beperkt gedeeld met de Nederlandse Hartstichting of de Nederlandse Reanimatie Raad voor het inschrijven om een door ons te geven reanimatietraining te volgen en voor het aanvragen van een reanimatiediploma.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren. Op de website worden enkel functionele cookies gebruikt. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com